CAMPANYA D’UNIVERSALITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPAL 

Serveis Socials / Famílies

Ajuts i tramitacions de serveis per donar suport a famílies i especialment als infants per tal de garantir que tinguin totes les oportunitats en el seu desenvolupament com a persones. Es tracta d’ajuts a l’alimentació, l’escolarització, la salut, l’habitatge, el treball, etc.

Descripció: Ajuts econòmics o en productes alimentaris de primera necessitat per a famílies amb pocs recursos econòmics.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Ajut per garantir que totes les persones puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.(falta fitxa)

Descripció: Document oficial que acredita la condició de família nombrosa i permet gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials.
Com sol·licitar-ho: Oficina de Benestar Social i Família de Sant Feliu de Llobregat, carrer de Laureà Miró, 73 – Tel. 93 632 66 32
Requisits: Els que marca la normativa sobre la condició de família nombrosa.

Descripció: Document oficial que acredita la condició de família monoparental i permet gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials.
Com sol·licitar-ho: Oficina de Benestar Social i Família de Sant Feliu de Llobregat, carrer de Laureà Miró, 73 – Tel. 93 632 66 32
Requisits: Els que marca la normativa sobre la condició de família monoparental.

Descripció: Informació, orientació i assessorament jurídic a persones usuàries dels serveis socials municipals.
Com sol·licitar-ho: Amb cita prèvia al telèfon 900 102 658 o 93 480 48 00
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Informe de derivació als serveis funeraris per tal d’enterrar una persona difunta sense recursos econòmics, ni seus ni dels seus familiars directes, per fer front a aquesta despesa.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Informe necessari per a les persones estrangeres empadronades al municipi que volen aconseguir una autorització de residencia temporal. 
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Informació a persones que han arribat recentment de tots els recursos, ajuts, i serveis de què disposa el municipi.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

1. Infants i adolescents

Descripció: Informació i tramitació de plaça escolar fora del termini de matriculació ordinària.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Reforç escolar per a menors que presentin dificultats d’aprenentatge i que pertanyin a nuclis familiars amb baixos ingressos econòmics.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció social Municipal o al centre escolar on s’estigui matriculat.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Ajuts que dona l’Ajuntament a famílies amb pocs recursos econòmics per fer front a la despesa de menjador escolar.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Serveis social facilita la informació sobre la puntuació social per a la valoració de les beques de menjador que atorga el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Com sol·licitar-ho: Als centres escolars o al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar escolaritzat a Sant Just Desvern i tenir expedient actiu als Serveis Socials municipals.

Descripció: Ajut econòmic dirigit a les unitats familiars amb infants en edat d’escolarització a l’etapa d’educació infantil de 0 a 3  anys.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Ajuts econòmics per a l’adquisició de llibres i altres materials lectius destinats a menors de famílies amb pocs recursos econòmics.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Convocatòria anual per beneficiar-se d’un ajut que garanteixi que tots els infants i adolescents puguin realitzar una activitat extraescolar.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern o estar escolaritzat o escolaritzada en alguna escola del municipi.

Descripció: Ajuts econòmics per a l’assistència a casals d’estiu de menors de famílies amb pocs recursos econòmics.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Atenció integral a menors per part de professionals de serveis socials: atenció educativa, social, econòmica, etc.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronat a Sant Just Desvern.

2. Dona

Descripció: Prevenció, detecció i atenció psicològica individual i grupal a dones.
Com sol·licitar-ho: Cita prèvia al telèfon 900 102 658 o a l’Ajuntament al 93 480 48 00.
Requisits: Estar empadronada a Sant Just Desvern.

Descripció: Atenció social, psicològica i jurídica a dones que estiguin en situació de violència masclista, així com als seus fills i/o filles. Poden ser derivades a serveis d’urgència o especialitzats sempre que sigui necessari.
Com sol·licitar-ho: Al Servei d’Atenció Social Municipal.
L’atenció psicològica es pot sol·licitar directament al Punt d’Informació i Atenció a la Dona al telèfon 900 102 658 o demanar hora a l’Ajuntament al 93 480 48 00.
Requisits: Estar empadronada a Sant Just Desvern.

3. Inserció Sociolaboral

Descripció: Orientació i suport professional per facilitar la integració laboral de persones que es troben en situació d’atur.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Targeta de transport que es tramita a persones que es troben en situació d’atur, no perceben prestació per sobre del salari mínim interprofessional i que tenen expedient actiu als serveis socials municipals.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Facilitar a les persones que ho necessitin l’accés a serveis d’altres administracions per tal que puguin gestionar la recerca de feina, prestacions estatals, etc.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

4. Salut

Descripció: Ajuts econòmics per pagar despeses de salut no cobertes pel sistema sanitari i que siguin imprescindibles per a les persones.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern amb una antiguitat mínima d’un
any. Complir els requisits econòmics de l’Ordenança Municipal de Prestacions
Econòmiques.

Descripció: Reducció d’un 20% del preu en òptiques i/o clíniques dentals que tinguin un conveni amb l’Ajuntament. Ajuts destinats a persones amb dificultats socioeconòmiques que són derivades pels Serveis Socials Municipals.
També es poden atorgar ajuts econòmics complementaris en funció de la valoració professional dels Serveis Socials.
Com sol·licitar-ho: Demanar cita prèvia al Servei Basic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern amb una antiguitat mínima d’un any. Complir els requisits econòmics de l’Ordenança Municipal de Prestacions Econòmiques.

Descripció: Realització de neteges de xoc o altres activitats en benefici de la salut col·lectiva.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Va dirigit a totes aquelles persones adultes amb problemàtiques de salut mental, d’edats compreses entre els 16 i els 65 anys, i a les seves famílies. L’objectiu és acompanyar la persona per facilitar-li la integració i inclusió socials.
Com sol·licitar-ho: Al Servei d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Grup format per familiars de persones que pateixen un trastorn mental. Es reuneix mensualment i ofereix suport i orientació per part d’una persona professional de l’àmbit de la psiquiatria.
Com sol·licitar-ho: Al Servei d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern i ser familiar convivent d’una persona amb un trastorn mental.

Descripció: Servei que informa, assessora i atén, de forma confidencial, qualsevol dubte o consulta relacionada amb les drogues i els seus riscos.
Com sol·licitar-ho:
Al Centre Cívic Salvador Espriu. c. Tudona s/n. – Telèfon 655271152 – Correu electrònic: serveiprevencio@eines.coop
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern o ser professional de qualsevol servei educatiu, sanitari, social, etc.

Serveis Social Bàsics de l'Ajuntament

Atenció presencial

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h (cal demanar cita prèvia)

Telèfons

93 480 48 00 - 607 453 960

Correu electrònic

benestarsocial@santjust.cat