CAMPANYA D’UNIVERSALITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPAL 

Serveis Socials / Dependència

Ajuts i serveis destinats a persones que no tenen prou autonomia per dur a terme tasques quotidianes, ja sigui de forma temporal o definitiva. Aquests ajuts s’adrecen a persones que puguin viure a casa seva el màxim temps possible, amb els ajuts econòmics o els
serveis de suport necessaris, o bé a aquelles persones que necessitin un recurs residencial.

Descripció: Tramitació del grau de dependència o serveis i ajuts econòmics destinats a persones que es troben en situació de dependència i necessiten ajuda per poder fer la majoria de les activitats quotidianes.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal o a qualsevol Oficina de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Requisits: Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
En el cas dels menors de 5 anys, el període de residència s’exigirà a qui en tingui la guàrdia i custòdia.
Tramitacions derivades de la situació de dependència

Tramitació de la sol·licitud de reconeixement de discapacitat

Descripció: Serveis o prestacions econòmiques que es poden assignar a la persona depenent en funció del pla d’intervenció que es pacti amb la treballadora social.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Tenir reconeguda la situació de dependència en algun dels seus graus. Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Document que acredita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis i prestacions.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal o directament a l’Oficina de Benestar Social i Família de Sant Feliu de Llobregat, carrer de Laureà Miró, 73. Tel. 93 632 66 32
Requisits: Trobar-se en situació de manca de capacitats per realitzar les activitats de la vida diària. Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Servei que s’ofereix al domicili de la persona usuària, on un treballador/a familiar o auxiliar de la llar realitza tasques per mantenir o millorar la qualitat de la vida diària de les persones amb poca autonomia.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.
Tenir més de 60 anys o tenir reconeguda la situació de dependència o el grau de discapacitat.
Patir una situació temporal de manca d’autonomia personal i no disposar de familiars o entorn social que pugui oferir ajuda.

Descripció: Polsador connectat les 24 hores del dia a una centraleta que pot atendre qualsevol situació de necessitat a persones grans o amb dependència que viuen soles.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Servei d’atenció domiciliària per a persones que han estat ingressades a l’Hospital Moisès Broggi i retornen al seu domicili amb la necessitat de ser ateses de forma transitòria per manca de mobilitat.
Com sol·licitar-ho: Mitjançant els Servei de Treball Social de l’Hospital Moisès Broggi o a través del Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.
Viure sol/a i no comptar amb familiars que puguin donar suport.

Descripció: Places temporals en residències de gent gran per a persones que necessitin el servei de forma i estiguin a l’espera de disposar d’un plaça pública.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Servei residencial d’estada temporal per a persones dependents que necessiten molta ajuda al domicili. Permet que els seus vetlladors o vetlladores disposin d’un temps de descans.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Consisteix a donar suport psicològic i de relació a cuidadores i cuidadors d’altres persones en situació de dependència. El grup ajuda a les persones vetlladores a millorar la seva qualitat de vida.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció:
Ajudes Tècniques per a la llar. Aparells que ajuden les persones amb problemes de mobilitat en les seves tasques quotidianes. Per exemple, agafadors de bany, grues, caminadors, cadires de dutxa, etc.
• Servei de transport adaptat. Transport per a persones amb dificultats de mobilitat que no poden fer ús d’un transport ordinari per els seus desplaçaments.
N’hi ha de dos tipus:
• Transport adaptat fix. Desplaçaments fixos en i en horari de dilluns a divendres per assistir a centres de dia per a gent gran, centres de treball per a persones amb discapacitat, etc.
• Transport adaptat esporàdic Per cobrir necessitats puntuals i amb un sentit més lúdic (oci, cinema, etc.).
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Permet estacionar a les persones posseïdores de la targeta a places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, a les zones blaves o qualsevol altre lloc on no dificultin el trànsit.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Reserva d’espai d’aparcament a la via pública per a persones amb targeta d’aparcament amb mobilitat reduïda, a prop del seu domicili o lloc de treball.
Com sol·licitar-ho: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Tel. 93 480 48 00 o 900 102 658
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Serveis Social Bàsics de l'Ajuntament

Atenció presencial

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h (cal demanar cita prèvia)

Telèfons

93 480 48 00 - 607 453 960

Correu electrònic

benestarsocial@santjust.cat